0911A カーテンペーパー11A
0912A カーテンペーパー12A
0912B カーテンペーパー12B