0961A カーテンペーパー61A
0961B カーテンペーパー61B
0961C カーテンペーパー61C